موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان

موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان منحیث یک نهاد غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیرسیاسی، دارنده جواز شماره ۴۳۸۸ مورخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۶ از وزارت محترم اقتصاد میباشد. این نهاد به منظور بلند بردن سطح تعلیم و تریبه، حرفه و امرار معیشت زنان افغان ایجاد گردیده است. این موسسه سعی و تلاش دارد تا فرصت های مناسب آموزشی را برای رشد و پیشرفت زنان فراهم سازد. موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان در توانمند سازی و بلند بردن ارتقای ظرفیت زنان و دختران با استفاده از برنامه های آموزشیِ، برنامه های سواد آموزی و ترویج صلح و تطبیق برنامه های جامع و فعالیت های مستمر خویش را در سرتاسر کشور انجام می دهد. این موسسه معتقد است که بدون آموزش دختران و زنان که نیم از پیکر جامعه افغانستان هستند صلح و شگوفایی ناممکن است، بدین لحاظ ماموریت ما ایجاد فرصت های برنامه های مثمرتعلیمی و حرفوی امرار معیشت افغانها، بخصوص زنان و دختران را در کشور توانمند سازد، فراهم میکند

پیام

آموزش زنان برای رشد و توسعه پایدارجامعه افغانی بسیار مهم است، متأسفانه در اکثر نقاط کشور موانع بزرگی فرا روی زنان قرار دارد. بخصوص؛ زمانیکه موضوع آموزش، کار و سهم گیری بیشتر زنان در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مطرح گردد.


ادامه مطلب

دیدگاه

ایجاد فرصت های تعلیمی به منظور رشد، شگوفایی و موفقیت دختران و زنان


ادامه مطلب

ماموریت

ماموریت ما ایجاد فرصت های تعلیمی و مهارت های معیشتی برای افغان ها بخصوص زنان


ادامه مطلب

درباره موسسه

موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان منحیث یک نهاد غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیرسیاسی، دارنده جواز شماره ۴۳۸۸ مورخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۶ از وزارت محترم اقتصاد میباشد. این نهاد به منظور بلند بردن سطح تعلیم و تریبه، حرفه و امرار معیشت زنان افغان ایجاد گردیده است.


ادامه مطلب
  •   خانه نمبر 328، سرک 6 قلعه فتح الله، کابل، افغانستان
  •   055 902 790 (0) 93+
  • info@sseoa.af