موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان

موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان یک نهاد غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیرسیاسی بوده که به جواز شماره 4388 مورخ 11/9/1396 در وزارت محترم اقتصاد ثبت و اجستر میباشد. هدف از ایجاد این موسسه بلند بردن سطح تعلیم و تریبه و امرار معیشت در مناطق دور دست افغانستان برای زنان و دختران افغان میباشد. موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان تلاش می نماید تا فرصت های آموزشی را برای رشد، پیشرفت زنان و دختران ایجاد نماید. موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان درتوانمند سازی و بلند بردن ارتقای ظرفیت زنان و دختران با استفاده از برنامه های آموزشیِ، برنامه های سواد آموزی و ترویج صلح و تطبیق برنامه های جامع و فعالیت های مستعمر خویش را در سرتاسر کشور انجام می دهد. موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان معتقد است که بدون آموزش دختران و زنان که نیم از پیکر جامعه افغانستان هستند صلح و شکوفایی ناممکن است، بدین لحاظ ماموریت ما ایجاد فرصت های تعلیمی و مهارت امرار معیشت که افغانها بخصوص زنان و دختران را در نقاط دور دست کشور توانمند بسازد، فراهم میکند.

پیام

یکی از موضوعات که در طول تاریخ در معرض آرا و تفسیر های گوناگون قرار گرفته است، شخصیت و جایگاه فردی، خانوادگی و اجتماعی زن می باشد؛ امروزه نیز کچ اندیشی ها و عدم تعادل


ادامه مطلب

دیدگاه

ایجاد فرصت های تعلیمی به منظور رشد، شکوفایی و موفقیت دختران و زنان


ادامه مطلب

ماموریت

ماموریت ما ایجاد فرصت های تعلیمی و مهارت های معیشتی برای افغان ها بخصوص زنان


ادامه مطلب

متن برای بخش شما

متن امتحانی

ماموریت ما ایجاد فرصت های تعلیمی و مهارت های معیشتی برای افغان ها بخصوص زنان

ادامه مطلب

متن امتحانی

ماموریت ما ایجاد فرصت های تعلیمی و مهارت های معیشتی برای افغان ها بخصوص زنان

ادامه مطلب

متن امتحانی

ماموریت ما ایجاد فرصت های تعلیمی و مهارت های معیشتی برای افغان ها بخصوص زنان

ادامه مطلب

متن امتحانی

ماموریت ما ایجاد فرصت های تعلیمی و مهارت های معیشتی برای افغان ها بخصوص زنان

ادامه مطلب

متن امتحانی

ماموریت ما ایجاد فرصت های تعلیمی و مهارت های معیشتی برای افغان ها بخصوص زنان

ادامه مطلب

متن خلاصه موسسه شما

ماموریت ما ایجاد فرصت های تعلیمی و مهارت های معیشتی برای افغان ها بخصوص زنان و دختران در مناطق دور دست افغانستانماموریت ما ایجاد فرصت های تعلیمی و مهارت های معیشتی برای افغان ها بخصوص زنان و دختران در مناطق دور دست افغانستان

تماس باما

برای معلومات بیشتر همرای ما در تماس شوید.

جای برای متن شما

ماموریت ما ایجاد فرصت های تعلیمی و مهارت های معیشتی برای افغان ها بخصوص زنان و دختران در مناطق دور دست افغانستان

پیام

یکی از موضوعات که در طول تاریخ در معرض آرا و تفسیر های گوناگون قرار گرفته است، شخصیت و جایگاه فردی، خانوادگی و اجتماعی زن می باشد؛ امروزه نیز کچ اندیشی ها و عدم تعادل

درباره موسسه

موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستانموسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستانموسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستانموسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستانموسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستانموسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان


ادامه مطلب
  •   خانه نمبر 328، سرک 6 قلعه فتح الله، کابل، افغانستان
  •   170 304 799 (0) 93+
  •   909 290 799 (0) 93+
  • info@sseoa.af