ماموریت

زموږ ماموریت د افغانستان په لري پرتو سیمو کې افغانانو، په ځانګړي توګه د ښځو او انجونو لپاره د تعلیمي او معیشتي فرصتونو رامنځته کول، دی.

زموږ ماموریت د افغانستان په لري پرتو سیمو کې د افغانانو، په ځانګړي توګه د ښځو او انجونو  لپاره د تعلیمي او معیشتي فرصتونو رامنځته کول، دی.

د موسسې په اړه

د افغانستان د زده کړو ځلانده ستوري موسسه یو غیر انتفاعی، غیر دولتي او غیر سیاسي بنسټ دی چې د 11/9/1396 نیټې او 4388 شمیره جواز سره د هیواد په اقتصاد وزارت کې ثبت او ر اجستر ده.


بشپړ مطلب
  •   328 شمیره کور، د قلعه فتح الله 6 سړک، کابل، افغانستان
  •   055 902 790 (0) 93+
  • info@sseoa.af