زمونږ سره اړیکه

د اړتیا په صورت کې کولې شئ چې مونږ سره اړیکه ټینګه کړۍ.

د دفتر آدرس: 328 شمیره کور، د قلعه فتح الله 6 سړک، کابل، افغانستان
079090055 د اړیکې شمیرې: 
ایمیل یا بریښنالیک: info@sseoa.af

د موسسې په اړه

د افغانستان د زده کړو ځلانده ستوري موسسه یو غیر انتفاعی، غیر دولتي او غیر سیاسي بنسټ دی چې د 11/9/1396 نیټې او 4388 شمیره جواز سره د هیواد په اقتصاد وزارت کې ثبت او ر اجستر ده.


بشپړ مطلب
  •   328 شمیره کور، د قلعه فتح الله 6 سړک، کابل، افغانستان
  •   055 902 790 (0) 93+
  • info@sseoa.af